top of page
Bokmässan2023-46_edited.jpg
  • Facebook
  • Instagram

Om Bokmässan

Svenska Antikvariatföreningen (SVAF) har arrangerat sin bokmässa sedan slutet av 1950-talet. Den första ägde rum senhösten 1959 i Ostermans marmorhallar, och därefter har både regelbundenhet och lokaler skiftat. I många år var lokalen Hotel Anglais vid Humlegården, andra år har vi dragit in med våra böcker, hyllor och bord i Grünewaldsalen på Konserthuset, Blå hallen i Stadshuset och Armémuseum. Sedan flera år ordnas mässan årligen i Konstakademiens vackra salar, och här känner vi oss verkligen hemma! Läget mitt i Stockholm är oslagbart, salarna nästan magiska med ljuset som silas in genom takfönstren.

Mässan har med tiden utvecklats från att vara en renodlad antikvariatmässa med äldre och rara böcker till att bli en bredare mötesplats för olika aktörer som arbetar med den ”fysiska boken”. Antikvariaten är fortfarande kärnan, och man kan fortfarande köpa ”Böcker och Bilder från alla tider” - ett av Antikvariatföreningens motton. Men bland utställarna möter du idag även bokbindare, lärda sällskap och bibliotek med boklig inriktning, auktionshus för böcker, och mindre förlag, ofta med en specialiserad och spännande utgivning vid sidan om allfarvägarna.

Även andra programpunkter vänder sig till den bokintresserade: Kungliga bibliotekets vänförening Biblis ordnar varje år en serie föredrag som hålls i Konstakademiens trevliga bibliotek, och ofta arrangeras även en bokhistorisk utställning – i år bl. a. med Artists’ Books, eller ”Konstnärsgjorda böcker”, från Thomas Millroths samling och av Richard Årlin.

Vilka besöker då mässan? Här har nog den största och mest glädjande utvecklingen skett. De boksamlande herrar som ensamma skred fram på heltäckningsmattorna på Hotel Anglais har idag fått sällskap av en verkligt stor och blandad skara. Inte minst de många yngre besökare som tillkommit har upptäckt att tryckkulturen inte bara är klassikerutgåvor, förstaupplagor och dyra planschverk, utan allt möjligt inom text och bild, inte minst läckra affischer, pamfletter och kuriosa från olika epoker, även moderna tryckalster, och mycket annat. Att tryckkulturen faktiskt är (nästan) gränslös, och ständigt experimenterar med nya vägar.

About the fair

The Swedish Association of Antiquarian Booksellers (SVAF) has organized its book fair in Stockholm since the late 1950s. The first took place in Ostermans marmorhallar in 1959, and since then both the regularity and premises have changed. For many years the venue was Hotel Anglais, other years we have set up our booths in the Grünewald hall (Konserthuset), City Hall and the Army Museum.

For several years now, the fair has been held annually in the impressive halls of the Academy of Arts, where we really feel at home! The location in the centre of Stockholm is outstanding, the halls themselves beautiful with the light filtering in through the skylights.

Over time, the fair has developed from being a purely antiquarian fair with old and rare books to becoming a broader meeting place for those who work in the field of "the physical book". Rare book dealers are still the core, and you can still buy "Books and Pictures from all times". But among the exhibitors of today you also meet bookbinders, associations and libraries with a focus on rare books, auction houses for books, and smaller publishers, often with specialized and exciting topics off the beaten track.

Among other things on the program is a series of talks arranged by Biblis, the friend association of the Royal Library, and an exhibition, this year featuring Swedish Artists' Books from Thomas Millroth's unique collection.

 

Who then visits the fair? This is probably where the biggest and most gratifying development has taken place. The book-collecting gentlemen who walked alone on the carpeted floors of the Hotel Anglais have today been joined by a truly large and mixed crowd. Not least the many younger visitors have discovered that the culture of print is not limited to editions of classic authors, rare first editions and expensive books with engraved plates, but all kinds of interesting material, including beautiful old and modern posters, pamphlets, prints, curiosities and other ephemera. That print culture is actually (almost) limitless, constantly experimenting with new ways.

bottom of page